Adam Puchalski

Puchalski Adam

DOŚWIADCZENIE OD: 1998 roku

REGION DZIAŁANIA

  • województwo wielkopolskie

SPECJALIZACJE

  • gospodarcze
  • prawo pracy

BIOGRAFIA

Mediator wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz na listę stałych mediatorów sądowych przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, arbiter Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu. Z zawodu radca prawny, bierze czynny udział w życiu samorządu radcowskiego pełniąc funkcje: przez dwie kadencje członka okręgowej komisji rewizyjnej, a następnie już czwartą kadencję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ponadto był czterokrotnie egzaminatorem na końcowym egzaminie radcowskim oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP w Poznaniu przeprowadzając liczne wizytacje dotyczące wykonywania zawodu przez radców prawnych. Za pracę na rzecz samorządu zawodowego został odznaczony najpierw srebrną, a później złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.
Przez 18 lat koordynował obsługę prawną holdingu spółek sieci handlowej, gdzie zajmował się szerokim spektrum spraw w tym m.in. obsługą prawną w zakresie:

a) prawa korporacyjnego tj.:
• tworzenia i zmian umów spółek z uwzględnieniem relacji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu tj. spółką matką, spółkami córkami oraz spółkami powiązanymi i kontrolowanymi w związku z obowiązującym w sieci systemem franczyzowym a także tworzenia dokumentów związanych z relacjami pomiędzy tymi spółkami w ramach holdingu np. listy intencyjne, umowy dotyczące opcji nabycia/zbycia udziałów, wykonywania prawa głosu itd, obsługi organów poszczególnych spółek tj. Walne Zgromadzenia, Rady Nadzorcze, Zarządy, rejestracje w KRS, prowadzenie księgi uchwał i protokołów. Koordynował opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania rady holdingu zajmującej się zagadnieniami wspólnymi oraz strategicznymi dla całej grupy, a także instytucji zgromadzenia franczyzobiorców czyli organu opiniującego inicjującego wprowadzanie rozwiązań sieciowych,
• kompleksowego prowadzenia procesów łączenia i podziałów spółek prawa handlowego, a także przekształcania tych spółek z uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego,
• opracowywania i wdrażania regulaminów i procedur wewnętrznych, prowadzenia wewnętrznego terminarza z uwzględnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów oraz kompetencji właściwych organów spółek i poszczególnych działów merytorycznych. W związku z tymi kompetencjami pełnił funkcję dyrektora organizacyjnego koordynującego pracę biura Zarządu oraz nadzorował pracę działu administracji (w tym funkcjonowanie biurowca Centrali, artykuły biurowe, telefonia komórkowa, flota samochodowa) i sekretariatu,

b) kompleksowego przygotowania i prowadzenia procesów nabywania i zbywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,

c) obsługi systemu franczyzowego. Współtworzył i wdrażał zasady systemu franczyzowego w sieci oraz koordynował prace działu franczyzy, do którego zadań należała także kontrola standardów sieci, pozyskiwanie franczyzobiorców, zapewnienie właściwych relacji pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcami oraz wymiana wzajemnych doświadczeń pomiędzy nimi, a także wdrażanie wypracowanych wspólnie rozwiązań w placówkach handlowych sieci,

d) tworzenia i standaryzacji umów handlowych (w tym umowy zawierane z zewnętrznymi dostawcami sieci) z uwzględnieniem zasad Compliance,

e) nabywania, zbywania i wynajmu nieruchomości. Obsługą nieruchomości zajmował się w bardzo szerokim zakresie i w związku z tym zarządzał zespołem nieruchomościowym i koordynował prace działów nieruchomości i technicznego zajmujących się:
• wyszukiwaniem lokalizacji,
• uzgadnianiem warunków najmu wraz z kompleksowymi negocjacjami umów
również w zakresie biznesowym,
• przejęciami lokali od wynajmujących i ich przekazywaniem docelowemu
operatorowi,
• pozyskiwaniem powierzchni magazynowych dla sieci w zakresie podobnym do
sklepów jednak z uwzględnieniem specyfiki lokali magazynowych,
• kontrolą prawidłowości realizacji zawartych umów najmu zarówno sklepów jak i
magazynów,
• rozliczaniem opłat serwisowych, mediów itd. oraz wyjaśnianiem wszelkich
różnic z wynajmującymi i dostawcami mediów lub usług serwisowych,
• wynajmem własnych powierzchni i lokali na rzecz podmiotów zewnętrznych w
posiadanych przez sieć własnych galeriach handlowych,
• nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, wraz z przygotowaniem,
negocjowaniem i pozyskiwaniem wszelkich niezbędnych dokumentów (umowy
kupna-sprzedaży, warunki zabudowy, protokoły, wypisy i odpisy z właściwych
rejestrów itd.),
• renegocjowaniem warunków czynszowych i przedłużaniem umów najmu,
• procesem projektowania sklepów i magazynów pod względem aranżacyjnym i
wykonawczym, wraz z pozyskiwaniem odpowiedniej dokumentacji np. pozwolenia
na budowę, zgłoszenia, decyzje środowiskowe itd.,
• procesem wyboru wykonawcy robót wraz z organizacją przetargów,
• nadzorem i koordynacją procesu realizacji inwestycji wraz z odbiorami tych
inwestycji,
• koordynacją procesu serwisowego (tzw. utrzymanie ruchu),

f) prawa pracy,

g) prawa finansowego (kredyty, leasingi, pożyczki itd.) oraz

h) wszelkich innych spraw prawnych związanych z działalnością holdingu spółek prawa handlowego. Przez 10 lat pełnił również funkcję początkowo Członka a następnie Wiceprezesa Zarządu spółki – zarządzał zespołami ludzkimi, a do jego zadań jako menedżera należało w szczególności:
• zapewnienie wykonania budżetu poszczególnych działów,
• zapewnienie właściwej kadry wraz z rekrutacją,
• wyznaczenie i kontrola realizacji celów dla poszczególnych działów i poszczególnych pracowników wchodzących w ich skład oraz tworzenie odpowiednich zakresów obowiązków dla konkretnych stanowisk.
Zajmował się wielokrotnie prowadzeniem różnego rodzaju projektów interdyscyplinarnych, w których odpowiedzialny był za realizację wyznaczonego celu w odpowiednim czasie i w ramach przyjętego budżetu. W związku z prowadzeniem projektów zobowiązany był zapewnić sobie dla ich realizacji odpowiednie zasoby materialne i ludzkie, wyznaczyć poszczególnym członkom zespołu projektowego właściwe role i zadania, kontrolować terminowe wywiązywanie się z wyznaczonych zadań, określać tzw. „kroki milowe” oraz kryteria sukcesu itd. Posiada duże praktyczne doświadczenie w prowadzeniu mediacji, ponieważ wykonując przez ponad 17 lat zawód radcy prawnego oraz przez ponad 10 lat pełniąc funkcję członka a następnie wiceprezesa Zarządu w spółkach zarządzających siecią handlową jego praca w dużej mierze polegała na prowadzeniu licznych procesów negocjacyjnych zarówno z kontrahentami zewnętrznymi sieci np. wynajmujący, dostawcy, banki itd., jak i z zarządami spółek wchodzących w skład tej sieci handlowej oraz z osobami reprezentującymi poszczególne departamenty, działy i inne jednostki organizacyjne.
Obecnie prowadzi własną praktykę prawniczą. Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT


 Poznań

Font Resize
Zmień kontrast