IMG_6454_edited

Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

W ramach V Konferencji Szkoleniowej i VIII Salonu Mediacji w dniu 27 maja 2021 roku odbyło się  webinarium pod tytułem

„Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”.

Współorganizatorem konferencji było Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Było to  wydarzenie z planowanego cyklu działań mających na celu rozpoczęcie dyskusji o zbudowaniu dobrych praktyk w stosowaniu  mediacji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Konferencję rozpoczęła prof. Joanna Mucha (Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu) witając wszystkich uczestników i prelegentów. Współprowadzącymi i zarazem koordynatorami byli ponadto Piotr Marciniak, Sędzia koordynator ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Halina Kutereba, mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i vice-prezes Polskiego Centrum Mediacji o. w Poznaniu, Ivan Smanio, dyrektor Centrum Mediacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, mediator WCAM.

Jako pierwsza wystąpiła Anna Warlich – mediator, Prezes Zarządu Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu i mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Przedstawiła prezentację na temat Mediacji jako procesu szukania rozwiązań. Pani Ania przypomniała nam parę istotnych dla mediacji kwestii, takich jak zbieranie danych niezbędnych do przeprowadzenia mediacji, zdiagnozowanie potrzeb poprzez wskazanie problemu, generowanie pomysłów poprzez poszukiwanie rozwiązań oraz próbę spisania projektu ewentualnej ugody. Pani Ania przypomniała również narzędzia i techniki pracy mediatora.

Kolejnym prelegentem była Marta Krzyśków-Szymkowicz – rzecznik patentowy i mediator. Współpracuje m.in. z syndykami w zakresie ochrony, wyceny i sprzedaży praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwach w przypadku likwidacji tych przedsiębiorstw. W swoim wykładzie  Mediacja w upadłości i restrukturyzacji na przykładzie wybranych państw m.in. wskazała trzy etapy, gdzie mediacja może być rozważana: przedsądowa, sądowa oraz wykonanie układu(klauzuli umownych). Pani Marta wskazała również, że Komisja Europejska zachęca sądy do wyznaczania mediatorów, jeżeli uznają to za niezbędne, aby pomóc dłużnikowi i wierzycielowi w skutecznych negocjacjach w sprawie planu restrukturyzacji. Przekazała również przykłady postępowania  kilku państw dotyczące m.in. mediacji obligatoryjnej.

Magdalena Kasiarz – adwokat, doradca restrukturyzacyjny przedstawiła prezentację na temat Rola mediacji w Dyrektywie Drugiej Szansy , wskazując główne cele realizacji tej dyrektywy. Zaprezentowała dobre praktyki z niektórych państw europejskich.

Kolejnymi prelegentami byli dr Piotr Sławicki – adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa polubownego rozwiązywania sporów i prawa cywilnego oraz dr Piotr Kędzierski – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w XVIII Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Poruszyli trudny i jednocześnie zawiły  temat Granice dopuszczalności mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Wskazali sens upadłości oraz sens restrukturyzacji. Przedstawili miejsce mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Powołali się na literaturę mówiącą o tym, że zastosowanie mediacji jest możliwe. Wykazali również, że doradca restrukturyzacyjny powinien posiadać szeroki zakres  wiedzy i umiejętności w tym mediacyjnych.

Pani prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych zaprezentowała wykład  Mediator a dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Pani profesor poruszyła wiele istotnych kwestii w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym. Ważnym podsumowaniem poruszanych kwestii jest stwierdzenie, że w toku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu syndyk ma prawa i obowiązki uczestnika postępowania. Szczegółowo pani sędzia omówiła drogę postępowania upadłościowego w tym tryb zawarcia ugody z syndykiem. Podsumowując pani profesor wskazała, że syndyk może prowadzić mediację, a także zawrzeć ugodę z wierzycielem w postępowaniu sądowym. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu ugody jest podstawą do zmiany listy wierzytelności. Jednocześnie w zakresie zawarcia ugody syndyk działa w imieniu własnym, na rzecz upadłego, w interesie wszystkich wierzycieli i upadłego.

Dr Patryk Filipiak – adwokat, doradca restrukturyzacyjny – przedstawił Mediacje jako wsparcie dla wypracowania propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Omówił dopuszczalność mediacji w sprawie propozycji układowych, próbując udzielić odpowiedzi na pytanie czy mediacja może być skutecznym sposobem przygotowania propozycji układowych.

Na zakończenie konferencji goście mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania uczestników przesłane podczas wykładów do organizatorów spotkania. Spotkanie zakończył pan Ivan Smanio dziękując wszystkim za udział w konferencji.

 

relacja z konferencji: Marzena Bilińska-Fiałkowska

 

fot. EL/WCAM

Font Resize
Zmień kontrast