Mediacje

Czym jest mediacja?

W potocznym rozumieniu postrzegana jest jako pewna sytuacja, w której pomiędzy stronami konfliktu pojawia się osoba trzecia, która pomaga rozwiązać spór.

Mediacja w prawie:

Od niedawna, w Polsce od lat 90-tych, mediacja wprowadzana jest do porządku prawnego. Jako instytucja postępowania cywilnego weszła w życie w 2005 r. Ideą, która przyświeca tym regulacjom prawnym jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje władczych rozstrzygnięć (poza koniecznym minimum).

Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma tą samą skuteczność, co ugoda sądowa.

Rodzaje mediacji:

1) w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, ze stosunków pracy,
2) w sprawach karnych,
3) w sprawach administracyjnych,
4) w sporach zbiorowych,
5) w sprawach rodzinnych,
6) w sprawach nieletnich.

ZASADNICZE ZALETY MEDIACJI:

 • Poufność postępowania

 • Oszczędność kosztów

 • Brak zbędnego formalizmu

 • Szybkość zakończenia konfliktu

 • Elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu

 • Brak koncentracji na wygranej

 • Zindywidualizowany kontakt stron

 • Trwałość uzgodnień mediacyjnych

Czy każda sprawa gospodarcza nadaje się do mediacji?

Tak. Niemalże każda sprawa gospodarcza nadaje się do mediacji.

Najczęściej spotykane zastrzeżenia przedsiębiorców, które rozważają przystąpienie do mediacji:

1) „już próbowaliśmy rozmawiać, nic to nie dało”
2) „szkoda czasu, to nierzetelna firma”,
3) „ma mi zapłacić, nie pozwolę mu się wykręcić”

MEDIACJA JEST DLA KAŻDEGO. PONIŻEJ PRZYKŁADY

1. Duża korporacja – mały przedsiębiorca.
W tym układzie bardzo często występuje faktyczna nierównowaga, np. ekonomiczna i prawna. W toku mediacji równość stron wyrażona w prawie cywilnym jest w pełni realizowana.

2. Firmy dysponujące finansami publicznymi – wykonawcy (np. konflikty wynikające z realizacji umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego).

3. Średni przedsiębiorca – mikroprzedsiębiorca.

4. Mikroprzediębiorca – mikroprzedsiębiorca.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna zamawiająca usługę (np. położenie parkietu, montaż okien).

ZASADY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

1) dobrowolność uczestnictwa w mediacji

2) neutralność mediatora

3) bezstronność mediatora

4) poufność przebiegu mediacji

5) akceptowalność mediatora przez strony

6) równość stron

7) odformalizowany przebieg mediacji

Podjęcie rozmów celem rozwiązania sporu wymaga zarówno odwagi, poczucia odpowiedzialności, jak i wglądu we własne potrzeby, a także gotowości do szerszego spojrzenia niż tylko przez pryzmat własnych wąsko pojętych interesów.

Poddanie sprawy pod osąd innej osoby jest swego rodzaju konformizmem. Rozstrzygnięcie pozwala „umyć ręce” – „to przecież nie ja, to sąd”, mieć poczucie zwycięstwa lub wręcz przeciwnie „pławić się” w poczuciu krzywdy w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Przebieg mediacji

Skierowanie sprawy do mediacji przez sąd / samodzielne zgłoszenie się do mediatora

(złożenie wniosku o wszczęcie mediacji)

Indywidualne spotkanie informacyjne

Właściwa sesja mediacyjna:

 • spotkania wspólne
 • spotkania odrębne
 • uzgodnienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, innych komunikatorów
 • przerwy wynikające z dynamiki procesu mediacyjnego
 • wyrażenie potrzeb każdej ze stron
 • poszukiwanie wspólnych rozwiązań
 • ocena realności zaproponowanych rozwiązań

Spisanie i podpisanie ugody mediacyjnej

Jaka jest rola mediatora:

Pomaga stronom znaleźć rozwiązanie konfliktu poprzez moderowanie przebiegu mediacji (wykorzystuje różne metody komunikacyjne, m.in.: ustala reguły mediacji, pomaga stronom wzajemnie zrozumieć przyjęte stanowiska, pomaga stronom zrozumieć emocje towarzyszące konfliktowi).

Zadania stron konfliktu podczas mediacji:

zaangażowanie w proces mediacji,

aktywne poszukiwanie rozwiązań,

uczestnictwo w mediacji w dobrej wierze

CO ESKALUJE SPÓR:

celem wygrana; postawienie na swoim

narzucenie swoich preferencji i stanowisk (siłą, oszustwem, sprytem)

wroga postawa

błędne założenia poznawcze (stereotypy)

niewystarczające kompetencje w zakresie komunikacji

błędne utrwalone postawy

brak umiejętności spojrzenia z szerszej perspektywy

Nawykowe reakcje na konflikt:

 • ignorowanie
 • odwlekanie
 • deprecjonowanie
 • walka
 • reorientacja
 • unikanie/odseparowanie
 • arbitraż
 • kompromis
Font Resize
Zmień kontrast